Онлайн Курсове по Английски език и компютри. Безплатни видео уроци.

Общ тест за определяне на нивото.

Внимание: влезте в системата или се регистрирайте, за да отразим Вашите резултати.

Брой въпроси: 40

Този тест е подходящ, за да добиете приблизителна представа за нивото на вашите познания по английски език.

Въпросите са с нарастваща трудност. Ако не знаете отговора на даден въпрос, по-добре го пропуснете, защото ако отгатнете отговора на късмет, това само ще ви заблуди за нивото на вашите знания.

Въпрос 1 от 40

1. I ______ a student.

Въпрос 2 от 40

2. This is Jean. He's ______.

Въпрос 3 от 40

3. This is my pen and _______ is my book.

Въпрос 4 от 40

4. ______ she like rock music?

Въпрос 5 от 40

5. She doesn’t have ______ friends here.

Въпрос 6 от 40

6. ______ a table and two chairs in the kitchen.

Въпрос 7 от 40

7. I love dogs but I ______ like cats.

Въпрос 8 от 40

8. You ______ buy cheese in a bookshop.

Въпрос 9 от 40

9. How ______ oranges do you have?

Въпрос 10 от 40

10. She ______ at the cinema with her boyfriend.

Въпрос 11 от 40

11. ______ you visit the Eiffel Tower yesterday?

Въпрос 12 от 40

12. We ______ computer games now.

Въпрос 13 от 40

13. I’m ______ study French next year.

Въпрос 14 от 40

14. Tim’s ______ name is Mary.

Въпрос 15 от 40

15. Sarah is the ______ girl in class.

Въпрос 16 от 40

16. New York is ______ than Madrid.

Въпрос 17 от 40

17. You are ill. I think you _____ take an aspirin.

Въпрос 18 от 40

18. ______ you ever seen the Pyramids?

Въпрос 19 от 40

19. She ______ travelled abroad in her life.

Въпрос 20 от 40

20. ______ painted the Mona Lisa?

Въпрос 21 от 40

21. I______ TV when my father arrived.

Въпрос 22 от 40

22. You ______ be late for work again.

Въпрос 23 от 40

23. I ______ work late when I started the job.

Въпрос 24 от 40

24. I don't have ______ to buy this dress.

Въпрос 25 от 40

25. Tom hasn’t done his homework______ .

Въпрос 26 от 40

26. My husband ______ had breakfast.

Въпрос 27 от 40

27. If it______, I won’t go out.

Въпрос 28 от 40

28. My brother told me he ______ help me clean the house.

Въпрос 29 от 40

29. I’d buy a new car if I ______ more money.

Въпрос 30 от 40

30. When ______ start work?

Въпрос 31 от 40

31. Who______ the telephone?

Въпрос 32 от 40

32. They ______ to lock the door so they had to go back home.

Въпрос 33 от 40

33. His mother was an actress, ______?

Въпрос 34 от 40

34. We ______ met the president if we had arrived earlier.

Въпрос 35 от 40

35. The car ______ by her husband, who used to be a mechanic.

Въпрос 36 от 40

36. How long have you _____ in the park? You are wet.

Въпрос 37 от 40

37. She’ll never get used______ on the right.

Въпрос 38 от 40

38. My phone has stopped working for the fourth time. I wish I______ it.

Въпрос 39 от 40

39. By this time tomorrow, they ______ in Berlin.

Въпрос 40 от 40

40. I heard a really loud noise yesterday. This ______ a car accident. I saw glass in the street.