Онлайн Курсове по Английски език и компютри. Безплатни видео уроци.

Входящ тест за ниво
Elementary

Внимание: влезте в системата или се регистрирайте, за да отразим Вашите резултати.

Брой въпроси: 40
За това ниво трябва да знаете най-основните думи и граматически структури.

Въпрос 1 от 40

1. I ____ Michael Jones.

Въпрос 2 от 40

2. She's from London. She ____ British.

Въпрос 3 от 40

3. They _____ French. They’re from Italy.

Въпрос 4 от 40

4. _____ ’s your first name?

Въпрос 5 от 40

5. _____ you happy?

Въпрос 6 от 40

6. Where _____ he from?

Въпрос 7 от 40

7. What _____ your address?

Въпрос 8 от 40

8. _____ name is Tom.

Въпрос 9 от 40

9. She is _____ doctor.

Въпрос 10 от 40

10. Eleven plus one is _____

Въпрос 11 от 40

11. Martin has three _____

Въпрос 12 от 40

12. Tokyo and New York are big _____

Въпрос 13 от 40

13. _____ is new.

Въпрос 14 от 40

14. John's _______ name is Tom.

Въпрос 15 от 40

15. _______ a table in the kitchen.

Въпрос 16 от 40

16. Are there _______ chairs in the bedroom?

Въпрос 17 от 40

17. The hospital is _______ the shop.

Въпрос 18 от 40

18. Is there _______ milk in the bottle?

Въпрос 19 от 40

19. I love pizza but I _______ like fish.

Въпрос 20 от 40

20. _______ he go to work every day?

Въпрос 21 от 40

21. When _______ have dinner?

Въпрос 22 от 40

22. Jane _______ a sandwich every morning.

Въпрос 23 от 40

23. How _______ water do you drink every day?

Въпрос 24 от 40

24. They _______ born in 1990.

Въпрос 25 от 40

25. He _______ at home yesterday.

Въпрос 26 от 40

26. They _______ to Spain last year.

Въпрос 27 от 40

27. She _______ a taxi to the airport ten minutes ago.

Въпрос 28 от 40

28. _______ she have a computer when she was a child?

Въпрос 29 от 40

29. They _______ a film now.

Въпрос 30 от 40

30. Mary _______ working today. She is ill.

Въпрос 31 от 40

31. What _______ doing at the moment?

Въпрос 32 от 40

32. _______ drive a car?

Въпрос 33 от 40

33. He _______ swim.

Въпрос 34 от 40

34. I _______ speak Japanese.

Въпрос 35 от 40

35. In the UK it _______ sunny tomorrow.

Въпрос 36 от 40

36. She _______ with us because she is very tired.

Въпрос 37 от 40

37. I am travelling to Paris tomorrow. I _______ my camera.

Въпрос 38 от 40

38. Ann and Larry are students. These books are for _______

Въпрос 39 от 40

39. Robert hates fish. This fish isn't for _______

Въпрос 40 от 40

40. This is my wife. _______ name is Julie.