Онлайн Курсове по Английски език и компютри. Безплатни видео уроци.

Входящ тест за ниво
Pre-Intermediate

Внимание: влезте в системата или се регистрирайте, за да отразим Вашите резултати.

Брой въпроси: 56
Трябва да боравите добре с ежедневната реч по познати теми без груби граматически грешки.

Въпрос 1 от 56

1. She _____ American.

Въпрос 2 от 56

2. _____ they tourists?

Въпрос 3 от 56

3. Whose are _____ bags?

Въпрос 4 от 56

4. That is your room and this is _____.

Въпрос 5 от 56

5. _____ a sandwich, please?

Въпрос 6 от 56

6. They _____ long hours.

Въпрос 7 от 56

7. Do you like tennis? Yes, _____ .

Въпрос 8 от 56

8. She _____ coffee late at night.

Въпрос 9 от 56

9. David _____ English three times a week.

Въпрос 10 от 56

10. When _____ the lesson start?

Въпрос 11 от 56

11. I finish work _______ 5 o'clock _______ afternoon.

Въпрос 12 от 56

12. He _______ very tired in the evening.

Въпрос 13 от 56

13. My father _______ the news online.

Въпрос 14 от 56

14. We _______ on holiday in winter.

Въпрос 15 от 56

15. How many brothers _______ ?

Въпрос 16 от 56

16. He _______ a new phone.

Въпрос 17 от 56

17. _______ two bedrooms in my house.

Въпрос 18 от 56

18. You _______ cook in the bathroom.

Въпрос 19 от 56

19. _______ smoke here?

Въпрос 20 от 56

20. He doesn't like _______ in his tea.

Въпрос 21 от 56

21. _______ coffee do you drink every day?

Въпрос 22 от 56

22. _______ children have you got?

Въпрос 23 от 56

23. Last night I _______ to the cinema.

Въпрос 24 от 56

24. Tony _______ in the park with Jane last night.

Въпрос 25 от 56

25. Did Samantha _______ a present for her sister's birthday?

Въпрос 26 от 56

26. I _______ to Jack's party because I was ill.

Въпрос 27 от 56

27. We _______ at the restaurant when the DJ arrived.

Въпрос 28 от 56

28. A: How was your birthday?
B: It _______ great!

Въпрос 29 от 56

29. Today is _______ than yesterday.

Въпрос 30 от 56

30. Is French cheese _______ than German cheese?

Въпрос 31 от 56

31. He ate the _______ meal in the restaurant.

Въпрос 32 от 56

32. I am taller _______ my brother.

Въпрос 33 от 56

33. Suzie _______ at the moment.

Въпрос 34 от 56

34. It smells nice! _______ rice with chicken?

Въпрос 35 от 56

35. John usually _______ his homework on Sundays but today he _______ Harry Potter.

Въпрос 36 от 56

36. They live _______ small town near the sea.

Въпрос 37 от 56

37. They went to _______ USA.

Въпрос 38 от 56

38. I am eighteen. I _______ to the disco now.

Въпрос 39 от 56

39. You _______ 10 euros for this dress.

Въпрос 40 от 56

40. Students _______ uniforms tomorrow.

Въпрос 41 от 56

41. I _______ at McDonald's next Monday.

Въпрос 42 от 56

42. Tim _______ a cold drink.

Въпрос 43 от 56

43. _______ some sugar for the tea?

Въпрос 44 от 56

44. Emma _______ her parents.

Въпрос 45 от 56

45. A: How about _______ to the Mall?
B: That's a good idea.

Въпрос 46 от 56

46. You _______. It's bad for your health.

Въпрос 47 от 56

47. _______ to Mary's advice?

Въпрос 48 от 56

48. Daniel usually drives _______.

Въпрос 49 от 56

49. Harry passed the test _______.

Въпрос 50 от 56

50. I am not feeling _______.

Въпрос 51 от 56

51. He is a _______ cook. This soup is awful.

Въпрос 52 от 56

52. A: It's so hot in here!
B: _______ the window?

Въпрос 53 от 56

53. I _______ to Paris twice up to now.

Въпрос 54 от 56

54. _______ in that company before?

Въпрос 55 от 56

55. A: _______ Chinese food?
B: Yes, I have.

Въпрос 56 от 56

56. I _______ to New York but I _______ to Chicago last month.