Онлайн Курсове по Английски език и компютри. Безплатни видео уроци.

Входящ тест за ниво
Intermediate

Внимание: влезте в системата или се регистрирайте, за да отразим Вашите резултати.

Брой въпроси: 73
Трябва да покажете разбиране по широк спектър от теми. Може да изразявате мнения и планове за бъдещето.

Въпрос 1 от 73

1. _______ here?

Въпрос 2 от 73

2. _______ is that person?

Въпрос 3 от 73

3. _______ brothers does Jane have?

Въпрос 4 от 73

4. We were hungry so we _______ some food

Въпрос 5 от 73

5. Yesterday Sam _______ TV all day.

Въпрос 6 от 73

6. _______ the news this morning?

Въпрос 7 от 73

7. _______ white chocolate?

Въпрос 8 от 73

8. Lilly _______ at the moment.

Въпрос 9 от 73

9. Simon _______ a shower every day.

Въпрос 10 от 73

10. I always _______ a nap between 2 and 4 o'clock.

Въпрос 11 от 73

11. Steve rarely _______ cofee.

Въпрос 12 от 73

12. Angela hates _______ horror movies.

Въпрос 13 от 73

13. Mike absolutely loves _______ photos of his friends.

Въпрос 14 от 73

14. I _______ at a five-star hotel this weekend.

Въпрос 15 от 73

15. Pete _______ the week with his friends.

Въпрос 16 от 73

16. _______ the last piece of cake?

Въпрос 17 от 73

17. _______ the problem?

Въпрос 18 от 73

18. _______ book is this?

Въпрос 19 от 73

19. _______ the project?

Въпрос 20 от 73

20. I _______ on Sunday.

Въпрос 21 от 73

21. You _______ eat in the classroom.

Въпрос 22 от 73

22. I can't come to the park because I _______ to study.

Въпрос 23 от 73

23. You _______ him the truth.

Въпрос 24 от 73

24. _______ talking during the lesson!

Въпрос 25 от 73

25. What _______ when the earthquake _______ ?

Въпрос 26 от 73

26. John _______ while Ben _______.

Въпрос 27 от 73

27. Who _______ to when I _______?

Въпрос 28 от 73

28. Tom _______ by train.

Въпрос 29 от 73

29. He loves _______.

Въпрос 30 от 73

30. I _______ my best friend for 12 years.

Въпрос 31 от 73

31. Lucy _______ married since 2008.

Въпрос 32 от 73

32. _______ to the concert on Wednesday?

Въпрос 33 от 73

33. _______ I sit here?

Въпрос 34 от 73

34. It's nothing to _______.

Въпрос 35 от 73

35. _______ to play football when you were young?

Въпрос 36 от 73

36. Sam _______ to the theatre when he lived in London.

Въпрос 37 от 73

37. I went to th shop _______ bread.

Въпрос 38 от 73

38. I need to _______ Amanda.

Въпрос 39 от 73

39. She is the girl _______ won the gold medal.

Въпрос 40 от 73

40. New Orleans is the city _______ I was born.

Въпрос 41 от 73

41. This is the gun _______ the killer used.

Въпрос 42 от 73

42. This T-shirt is _______ small. I can't put it on.

Въпрос 43 от 73

43. There aren't _______ eggs for the cake. I have to go to the shop to buy some more.

Въпрос 44 от 73

44. I like this jacket. Can I try it _______?

Въпрос 45 от 73

45. Are you paying _______ cash or credit card?

Въпрос 46 от 73

46. Melany is taller _______ Alex.

Въпрос 47 от 73

47. The brown table is as _______ the black one.

Въпрос 48 от 73

48. Flying by plane is _______ than travelling by car.

Въпрос 49 от 73

49. This is _______ interesting book I have ever read.

Въпрос 50 от 73

50. I saw a lion. _______ lion was sleeping.

Въпрос 51 от 73

51. Penelope Cruz is _______ famous actress.

Въпрос 52 от 73

52. You have to wear _______ uniform.

Въпрос 53 от 73

53. Have you seen _______ eagle before?

Въпрос 54 от 73

54. She didn't come to work today. She _______ be sick.

Въпрос 55 от 73

55. I received a letter saying I have won 1 million euros. It _______ be a mistake.

Въпрос 56 от 73

56. A: What's Beijing _______?
B: It's a big city with lots of traffic.

Въпрос 57 от 73

57. Anna _______ out at night.

Въпрос 58 от 73

58. They haven't arrived yet. I wonder if they _______ by the police.

Въпрос 59 от 73

59. My wallet _______ by a pickpocketer.

Въпрос 60 от 73

60. Police officers _______ to solve the mystery.

Въпрос 61 от 73

61. A: Jane has broke her leg.
B: I am really _______ about that.

Въпрос 62 от 73

62. Clair has _______ left. You might catch her if you hurry.

Въпрос 63 от 73

63. I've _______ been to Moscow.

Въпрос 64 от 73

64. I _______ the tickets yet.

Въпрос 65 от 73

65. If we _______ up, we _______ late.

Въпрос 66 от 73

66. We _______ out if it _______ raining.

Въпрос 67 от 73

67. _______ I totally disagree.

Въпрос 68 от 73

68. "I play the piano," said Tom.
Tom said he _______ the piano.

Въпрос 69 от 73

69. "I am eating pizza," said Sally.
Sally said she _______ pizza.

Въпрос 70 от 73

70. "I'll play tennis with Garry," said Jeff.
Jeff said he _______ tennis with Garry.

Въпрос 71 от 73

71. "Can you stay until 1 am?", asked Chris.
Chris asked whether I _______ until 1 am.

Въпрос 72 от 73

72. If _______, I wouldn't do that.

Въпрос 73 от 73

73. If I _______ the guitar, I _______ a band.